Wednesday, December 19, 2007

波風湊 + 漩渦九品 = 漩渦鳴人

在網上看了最新一回Naruto "Ch.382 - 真正的選擇"... 終於知道邊個係漩渦鳴人Naruto嘅父母... 佢父母係波風湊(第四代火影)和漩渦九品... 其實之前我都猜到少少, 不過唔肯定... 謎底終於揭開啦! 不過為什麼Naruto跟母親姓?

怪不得Naruto那麼愛吃拉麵... 佢個名就係自來也吃拉麵時想出來嘅... 係自來也小說嘅主角... 波風湊和漩渦九品祈望鳴人好似自來也小說嘅主角一樣... 能夠:
  • 說到做到
  • 永不放棄


大蛤蟆仙人曾預言給自來也... 自來也會成為一個優秀嘅忍者... 之後還會收一個獨當一面的弟子... 那個弟子將來會給忍者界帶來重大變革... 給予世界安寧或毀滅的變革...


最後自來也証實咗Naruto就係預言之子... 其實係唔係預言之子都一樣... 從之前嘅漫畫我哋都知道Naruto有一種不可思議的力量... 可以改變別人和未來...
Examples:
  • Naruto把我愛羅改變了... 後來做了風影
  • 綱手為了Naruto再賭一次... 做了第五代火影
  • Naruto改變了沙忍嘅千代婆婆... 千代婆婆為我愛羅犧牲了性命... 在死前把未來托付給Naruto
  • etc.

不過最可惜係自來也就嚟死... 雖然自來也成日都色咪咪, 但好好笑... 如果佢死咗就沒人再搞笑... Naruto大個仔啦 ! 不能好似以前那麼白痴囉...

哈哈哈哈... Naruto都祝聖誕節... 哈哈哈哈...


No comments: